Konsumenträtt

Beställ billig el

Konsumenträtt

Klicka på länken nedan för att titta på en pdf gällande konsumenträtt enligt ellagen:

Konsumentens rättigheter enligt Ellagen (PDF)

Integritetspolicy – Svealands Elbolag

Kundservice

Du ska i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner under länken kundservice https://www.Svealandselbolag.se/kundservice/. Ring oss gärna på: 010-212 10 90. Våra avtalsvillkor https://www.svealandselbolag.se/villkor_b2b_b2_svea_20230401/

Reklamation, skadestånd & klagomål

När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 010-212 10 90. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.

Konsumentverkets ångerblankett

http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

Extern rådgivning och tvistlösning

Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning

Kommunala konsumentvägledare

http://www.konsumentverket.se/konsumentfragor–anmalan/konsumentfragor/

I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

Energimarknadsinspektionen

http://www.ei.se

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.

Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut.

Sveriges domstolar

http://domstol.se

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.

Oberoende användarerådgivning

Här kan du få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler

Energimyndigheten

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/

Svealands Elbolag

Ring, e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun

Hjälp oss att bli bättre

Det ska vara tryggt och enkelt att vara kund hos oss. Därför vill vi gärna veta om vi inte har lyckats leva upp till dina förväntningar. Om du inte är nöjd finns ett antal sätt för dig att få hjälp.

Vi hjälper dig

Skicka ett mejl till vår kundservice kundservice@svealandselbolag.se eller ring 010-212 10 90 och framför dina synpunkter.

Att tänka på när du tecknar ditt elavtal

Innan du tecknar ditt elavtal, oavsett om det är via telefon, på webben eller muntligen, ska du se till att du får följande information enligt 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter:

13 § Ett avtal mellan en konsument och en elleverantör ska innehålla uppgifter om

 1. elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
 2. elleverantörens åtagande gentemot konsumenten,
 3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att överta leveranserna till konsumenten,
 4. var konsumenten kan finna information om elleverantörens priser och övriga villkor,
 5. villkoren för fakturering och betalning,
 6. den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare,
 7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss tid,
 8. villkoren för uppsägning av avtalet,
 9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under viss tid,
 10. villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och 11. hur elleverantören på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 18 §.
 11. Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2011:712).

Rådgivning och tvistlösning

Det finns ett antal oberoende instanser som kan hjälpa dig som kund.

Energimyndigheten

Hos Energimyndigheten kan du få energi- och klimatrådgivning.

Energimyndighetens webbplats 

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/

Från Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, får du råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Svealands Elbolag

Ring, e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Du kan kontakta EI om du har synpunkter och/eller klagomål gällande bland annat elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionens webbplats 

Kommunala energirådgivare

Hos din kommuns energirådgivare kan du få energi- och klimatrådgivning.

Kommunala konsumentvägledare

Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats 

Domstol

Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Sveriges Domstolars webbplats 

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap

Här kan du läsa hela ellagen

Ursprungsgaranti

Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g CO2 per kWh.