Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Beställ elavtal idag

Integritetspolicy – Behandling av personuppgifter

Giltig fr o m 2019-09-01

Så här behandlar Svealands Elbolag AB dina personuppgifter

Svealands Elbolag ABs behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Svealands Elbolag AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.seför ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy, och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Denna integritetspolicy beskriver hur Svealands Elbolag AB behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd med vidtas med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Svealands Elbolag AB, [559202-1124] är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Svealands Elbolag AB dina personuppgifter?
Svealands Elbolag AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon, gör en felanmälan, gör en in-eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Bolagen kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis andra elhandelbolag, elnätsbolag, folkbokföringsregistret, Skatteverket, Lantmäteriet, Compricer AB, Elskling AB, andra prisjämförelsesajter, samt allmänt tillgängliga källor.

Behandling av personuppgifter från och med 25 maj 2018GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018, och denna förordning ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Svealands Elbolag är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder
Svealands Elbolag AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Svealands Elbolag AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi ha ett berättigat intresse av att det, exempelvis till ett koncernföretag. Personuppgifter kan även komma att behandlas av Svealands Elbolagssamarbetspartners för marknadsföring på Svealands Elbolagsuppdrag, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till Svealands Elbolag AB.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Svealands Elbolag AB kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa Svealands Elbolags berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring, exempelvis sms.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Svealands Elbolag AB för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat elavtal med oss, direkt eller indirekt (avtal tecknat via prisjämförelsetjänst eller annan tjänst), samt de uppgifter som Svealands Elbolag AB inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografisk data (ålder, hushållssammansättning etc), geografisk data (adresser etc), transaktionsdata (fakturering, betalning etc) och beteendedata (förbrukning etc) och användargenerad data (ex klick-och besöksstatistik, tidigare köp etc).

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Svealands Elbolag, för bland annat följande ändamål:
•Fullgöra våra åtagande gentemot dig
•Hantera och administrera frågor till vår kundtjänst
•Hantera och administrera felanmälningar
•För att kunna kontakta dig
•Få tillgång till ”mina sidor”
•För att skicka fakturor och nyhetsbrev
•För kundundersökningar, statistik samt analysändamål
•Administrera autogiro och e-faktura ansökningar
•Använda som underlag vid fakturering och bokföring

Överlämning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Rättigheter
Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Svealands Elbolag AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt mot behandling för direktmarknadsföring inklusive profilering. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela Svealands Elbolag AB som då upphör med detta. Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Bevarande av personuppgifter
Svealands Elbolag AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När elavtalet upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi uppgifterna i 36 månader. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade. Finns det en pågående utredning eller tvist så sparas uppgifterna så länge ärendet är öppet eller så länge det finna obetalda skulder. När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.

Kontakter
Personuppgiftsansvarig är Svealands Elbolag AB. Dataskyddsombud för Svealands Elbolag AB kan nås via e-post på kundservice@Svealandselbolag.se eller telefon 08-111 111 11. Frågor rörande Svealands Elbolag AB personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan. Begäran om registerutdrag skickas till Svealands Elbolag AB, Teknikvägen 14, 24643 Löddeköpinge eller via e-post till kundservice@svealandselbolag.se.

För mer information om vår hantering besök www.Svealandselbolag.se/radgivning. Giltig fr o m 2019-09-01.